تمامی شرکت های خصوصی و دولتی می توانند بصورت مستقیم از ما خرید کنند و یا با استفاده از بن کالا و کارت های اعتباری پرسنل خود را برای تهیه محصولات ورزشی به وبسایت هدایت کنند تا خرید خود را انجام دهند.

تامین  نیاز های ورزشی سازمان

خرید به نرخ عمده 

روش پرداخت منعطف

خرید هوشمندانه

تماس با ما